ผลิตแหนมหมูขาย ทางเลือกใหม่สร้างรายได้ เก็บไว้ 2-3 วัน ขายได้แล้ว

ชี้ทางรวย

เผยแพร่วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560

แหนม เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากการนำเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์มาสับหรือบดผสมเข้ากับเครื่องปรุงรส ห่อด้วยใบตองหรือพลาสติก เก็บไว้ 2-3 วัน ก็ได้รสเปรี้ยวพอดี กินอร่อย คนภาคเหนือมักจะผลิตแหนมเพื่อเป็นอาหารคู่ครัว เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงหมูมีรายได้ด้วย

การผลิตแหนมหมู บ้านป่าตึงใต้…สินค้า OTOP 5 ดาว ขายดีจากวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าตึงใต้ เป็นการผลิตในเชิงธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างรายได้สู่การมีวิถีที่มั่นคง เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ จึงได้นำมาบอกเล่าสู่กัน

คุณพัฒนา แสนใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เล่าให้ฟังว่า ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันแปรสูง การมีรายได้ไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายได้ส่งผลกระทบให้วิถีการดำรงชีพของเกษตรกรหลายครัวเรือนไม่มีความมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จึงส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบวิถีพอเพียง ทำการเกษตรไร่นาสวนผสมด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์หรือประมง มีการจัดการใช้ที่ดิน แรงงาน เงินทุนหรือใช้ปัจจัยการผลิตเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หรือGAP เพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษที่ตลาดผู้บริโภคต้องการ และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันคิด ผลิตสินค้าคุณภาพ หรือขายเป็นการเสริมสร้างรายได้

เมื่อเกษตรกรมีรายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่ายครัวเรือน การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ จึงเป็นทางเลือกการผลิตแหนมเชิงการค้าเพื่อการเสริมสร้างรายได้ครัวเรือน กระบวนการผลิตได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานอุตสาหกรรมอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ผลิตภัณฑ์แหนมที่นำออกขายทำให้สมาชิกมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพที่มั่นคง

คุณทิวาวรรณ นาขยัน เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เล่าให้ฟังว่า การผลิตแหนมหรือจิ้นส้ม ของลูกหลานชาวเหนือได้มีการทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ ยา ตา ยาย เป็นการแปรรูปเพื่อการถนอมอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและเป็นการลดรายจ่ายครัวเรือนได้ด้วย

เมื่อเกษตรกรมีรายได้ไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงสูง การดำรงชีพจึงไม่มั่นคง เมื่อสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ มาส่งเสริมให้แม่บ้านเกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อร่วมคิดและทำการผลิตแหนมในเชิงธุรกิจ ให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตผสมผสานเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ จึงรวมกลุ่มกันได้จำนวนสมาชิกครบตามเงื่อนไข แล้วก็ไปขอจัดตั้งเป็นกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รหัสทะเบียน 0-56-07-01/1-0004 จากนั้นได้ทำการผลิตแหนมหมูนำออกขาย เป็นการเสริมสร้างรายได้เสริมจากการทำไร่นาสวนผสม ทำให้สมาชิกมีวิถีความเป็นอยู่ที่มั่นคงยิ่งขึ้น

คุณสุพิน ปั๋นเงิน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิก 11 คน การดำเนินงานมีการระดมหุ้นจากสมาชิก คนละ 5 หุ้น หุ้นละ 50 บาท มีเงินทุนหมุนเวียน 15,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แต่ละปีจะนำรายได้ที่เป็นผลกำไรจำนวน 80% มาปันผลให้สมาชิก และนำผลกำไรอีก 20% เข้าเป็นกองทุนใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

การผลิตแหนมแต่ละครั้งจะผลิตตามจำนวนความต้องการของตลาดผู้ซื้อที่สั่งให้ผลิต แต่ละครั้งได้ทำการผลิตแหนม 5-40 กิโลกรัม วิสาหกิจไม่เน้นการผลิตเพื่อขายด้วยตนเอง เนื้อหมูได้ซื้อจากโรงฆ่าสัตว์ในชุมชนใกล้เคียง ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดพะเยา

วัตถุดิบการผลิตแหนมมีส่วนประกอบดังนี้ เนื้อหมูสับหรือบด 46.5% หนังหมู 46.5%กระเทียม 2.3% น้ำตาล 1.9% เกลือไอโอดีน 1.9% และข้าวสวย 1.9% นำวัตถุดิบทั้งหมดใส่ภาชนะสะอาด สวมถุงมือสะอาด คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อกัน นำไปห่อตามขนาดต่างๆ กัน ติดฉลากแสดงแหล่งผลิต พร้อมนำผลิตภัณฑ์แหนมออกขาย

การผลิตแหนมหมูที่สะอาดปลอดภัย อร่อยแบบเมืองเหนือจึงได้การรับรองคุณภาพโดยได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555(OTOP Product Champion) และได้รับรอง อย.56-2-01152-2-0001

จะกินแหนมหมูผลงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ อำเภอแม่ใจ ให้อร่อย แนะนำว่าควรมีกระเทียมและพริกขี้หนูสด เป็นเครื่องเคียงด้วยจะช่วยเติมรสชาติความอร่อยเป็นพิเศษ

คำเตือน : ควรทำแหนมหมูให้สุกก่อนบริโภค ควรเก็บไว้ในตู้เย็น

ขอบคุณ คุณการุณย์ มะโนใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ที่ได้แนะนำให้ไปเยี่ยมชมการผลิตแหนมดีมีคุณภาพ ของกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เป็นผลิตภัณฑ์แหนมแบบเมืองเหนือที่ผู้บริโภคพึงพอใจ ทำให้สมาชิกมีงานทำ มีรายได้ และมีความมั่นคง

จากเรื่อง แหนมหมูบ้านป่าตึงใต้…สินค้า OTOP 5 ดาว ขายดี จากวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าตึงใต้ เป็นทางเลือกการผลิตแหนมดีมีคุณภาพแบบเมืองเหนือเพื่อการเสริมสร้างรายได้นอกเหนือจากการทำไร่นาสวนผสม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพิน ปั๋นเงิน ประธาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เลขที่ 53 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทร. (054) 428-260 หรือโทร. (086) 197-4721, (083) 569-7599 หรือ คุณพัฒนา แสนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ โทร. (091) 858-3715 ก็ได้เช่นกันครับ

 

cr. : https://www.sentangsedtee.com/career-channel/article_783

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชี้ทางรวย
สื่อนอกตีข่าวทั่วโลก! “เจ๊ไฝ” ไข่เจียวปู 800 สตรีทฟู้ดไทยแลนด์ขึ้นแท่น “มิชลินสตาร์”

ผู้เขียนข่าวสดออนไลน์เผยแพร่วันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 จากกรณี มิชลิน เปิดตัวคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พัก ‘มิชลิน ไกด์ กรุงเทพฯ’ หรือ MICHELIN Guide Bangkok เล่มแรก โดยมีร้านอาหารผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 98 ร้าน คู่มือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นภาพของกรุงเทพฯ ในแง่มุมของความเป็นเมืองแห่งอาหารนานาชาติที่ยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ของอาหารไทยเอาไว้ได้ ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากทั่วโลก ในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์ กรุงเทพฯ’ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นฉบับปฐมฤกษ์นี้ ยังมีร้านอาหารริมทางได้รางวัล 1 ดาวมิชลินอยู่ 1 ร้านด้วย นั่นคือ ร้าน เจ๊ไฝ ที่เชฟเจ้าของร้านปรุงอาหารด้วยเตาถ่านในครัวเปิดขนาดเล็ก โดยสืบทอดกิจการที่รุ่นพ่อได้ริเริ่มขึ้นเมื่อ 70 ปีก่อนและโชว์ฝีมือระดับตำนานด้วยการปรุงเมนูเด็ดอย่างไข่เจียวปู ปูผัดผงกะหรี่ และโจ๊กแห้ง AFP PHOTO / Lillian SUWANRUMPHA ล่าสุด สำนักข่าวระดับโลกอย่าง เอเอฟพี …

ชี้ทางรวย
กว่าจะมาเป็น PET MASTER บ้าน “หลังสุดท้าย” ของสัตว์เลี้ยงแสนรัก

ผู้เขียนเส้นทางเศรษฐีออนไลน์เผยแพร่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ปัจจุบันธุรกิจสัตว์เลี้ยงในบ้านเรามีศักยภาพ มีการเติบโตต่อเนื่อง และ มีแนวโน้มน่าลงทุนไม่น้อย  PET MASTER คือ ธุรกิจภาคบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกริ่นมาแค่นี้หลายท่านอาจคาดว่า คงหนีไม่พ้น โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้านอาบน้ำตัดขน หรือ ไม่ก็ที่พักโรงแรม ดังเห็นกันอยู่มากมายหลายแบรนด์ หากใครเดาอย่างนั้นต้องขอบอกว่าผิดถนัด เพราะธุรกิจเจ้าของเรื่องราวนับจากนี้ มีการบริการไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไร้ลมหายใจแล้ว….เท่านั้น!  โครงการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง PET MASTER มีหญิงสาวบุคลิกคล่องแคล่ว ร่าเริงเป็นกันอง วัยสามสิบปีกว่า ชื่อ พลอยทราย ภัสสรศิริ เป็นเจ้าของ ช่วงเริ่มต้นของการสนทนา เธอย้อนความเป็นมาให้ฟัง จบการศึกษาด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนได้รับปริญญาตรีจะต้องทำงานวิจัยส่ง และด้วยความที่กิจการของครอบครัวเป็นโรงงานรับจ้างผลิตเตาไร้มลพิษทุกประเภท เลยเลือกทำหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่การจัดงานศพสำหรับส่วนรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดมลพิษ ในเขตกรุงเทพฯ หลังเรียนจบออกมา ระหว่างช่วยทำธุรกิจที่บ้าน คิดอยากมีกิจการในแบบของตัวเอง “เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ พอมันตายมักฝังในบริเวณบ้าน แต่ลองนึกถึงคนเลี้ยงกลุ่มอื่นซึ่งเขาอาจไม่มีพื้นที่ให้ฝัง การทิ้งร่างของสัตว์เลี้ยงลงถังขยะบางครั้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ …

ชี้ทางรวย
“เจ๊กตู้” สินค้าจิปาถะดีลิเวอรี่ สมัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระเยาว์

ผู้เขียนเส้นทางเศรษฐีออนไลน์เผยแพร่วันพฤหัสที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลานี้ นอกจากความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของพระเมรุมาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง แล้ว นิทรรศการ ที่ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีฯ ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยนิทรรศการนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ นิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดแสดงภายในศาลาลูกขุน และ นิทรรศการสัมผัสสำหรับผู้พิการทางสายตา จัดแสดงบริเวณอาคารทับเกษตร   “เจ๊กตู้” คือ ส่วนหนึ่งที่ถูกจัดแสดงไว้ในนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม โดยมีป้ายแสดงข้อความประกอบไว้ ดังนี้ “สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เรียกชาวจีนหาบสินค้าเข้ามาขายในวังสระปทุม เพื่อให้สมเด็จพระราชนัดดาทั้งสามพระองค์ทรงเลือกซื้อ รัชกาลที่ ๙ เคยมีพระราชดำรัสเล่าพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ว่า …