เปิดตัว “เจ้าพ่อมันฝรั่ง” เกษตรกรผู้มั่งคั่งแห่งเมืองเชียงใหม่

ชี้ทางรวย

ผู้เขียนเส้นทางเศรษฐีออนไลน์เผยแพร่วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560

นับตั้งแต่ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา “เป๊ปซี่โค” สหรัฐอเมริกา บริษัทแม่ของบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเกษตรกรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผ่าน โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกมันฝรั่งอย่างยั่งยืนภายใต้สัญญาข้อตกลงซื้อขายผลผลิตมันฝรั่งที่กำหนดราคารับซื้อที่แน่นอน’

สำหรับโครงการส่งเสริมฯดังกล่าวนั้น ครอบคลุมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากต่างประเทศในด้านเทคนิคการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรและช่วยเพิ่มผลิตผลต่อไร่ให้สูงขึ้น การสนับสนุนหัวพันธุ์มันฝรั่งคุณภาพและปัจจัยการผลิตต่างๆ รวมทั้งรับซื้อมันฝรั่งจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี

เกี่ยวกับราคารับซื้อ ตามกรณีมันฝรั่งได้คุณภาพตามที่ตกลง ราคาประกันขั้นต่ำสุด อยู่ที่ กิโลกรัมละ 10.80 บาท สูงสุดอยู่ที่ 12 บาทเศษ โดยสัญญาในแต่ละปีนั้นราคาเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

และตลอดกว่า 22 ปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรที่ “เป๊บซี่โค” เข้าไปให้การส่งเสริมในการปลูกมันฝรั่ง ราว 3,500 ราย ครอบคลุมพื้นที่การปลูกรวมกว่า 22,000 ไร่ ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และตาก รวมถึงในภาคอีสาน อาทิ สกลนคร นครพนม เป็นต้น

บ้านพักของคุณบุญศรี ใจเป็ง ที่อำเภอสันทราย เชียงใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ คุณบุญศรี ใจเป็ง เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง ซึ่งทำ “ Contract Farming” (คอนแทรกต์ ฟาร์มมิ่ง) กับทาง “เป๊บซี่โค” ตามโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกมันฝรั่งอย่างยั่งยืนฯ โดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมันฝรั่งอยู่ในความดูแลราว 1,500 ไร่ กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดบ้านพักสุดหรูบนที่ดินหลายไร่ ในอำเภอสันทราย เชียงใหม่ เป็นสถานที่ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางหลายสิบชีวิต ที่เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเพาะปลูกมันฝรั่งซึ่งอยู่ในความดูแลของเขา

คุณบุญศรี เริ่มต้นให้ฟัง โดยทั่วไป การเพาะปลูกมันฝรั่งในประเทศไทยนั้น มีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 – 3 ตันต่อไร่ แต่สำหรับที่อำเภอสันทราย ได้มีการพัฒนา เรียนรู้และทดลองการเพาะปลูกร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีจนสามารถสร้างผลผลิตมันฝรั่งได้สูงถึง 5 ตันต่อไร่

ทั้งนี้ นอกเหนือจากความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อาทิ ดิน น้ำ อากาศ หัวพันธุ์ ปุ๋ย ตลอดจนเทคนิคและเทคโนโลยีการเพาะปลูกแล้ว อีกหนึ่ง “กุญแจสำคัญ”ที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิต คือ การปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่และฤดูกาล

อย่าง มันฝรั่ง เป็นพืชเมืองหนาว จะปลูกในช่วงหน้าหนาว จากนั้นเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ หันมาปลูกข้าวโพดในช่วงหน้าร้อน เมื่อถึงหน้าฝนปลูกข้าว เวียนกันไปแบบนี้แทนที่จะเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งระบบการปลูกพืชหมุนเวียนนี้ ช่วยสร้างความสมดุลและการปรับปรุงโครงสร้างของดิน ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคในพืช ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการทำเกษตรกรรมด้วย

คุณบุญศรี ใจเป็ง

เจ้าของรางวัล ‘เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาพืชไร่ภาคเหนือปี พ.ศ. 2553’ กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน แปลงปลูกมันฝรั่งในอำเภอสันทราย กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านการเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศ โดยในทุกปีเขาได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และภาคเอกชนอย่าง บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน (Field Day) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านมันฝรั่ง เพื่อขยายผลแปลงสาธิตต้นแบบไปสู่เกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิต การแปรรูปและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมันฝรั่ง ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตรแบบบูรณาการและยั่งยืน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดปริมาณการนำเข้ามันฝรั่งจากต่างประเทศลงได้ทางหนึ่ง

ต่อข้อสงสัย เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง ที่เป็น “คอนแทรกต์ ฟาร์มมิ่ง” จะมีฐานะความเป็นอยู่ดี เข้าขั้นดีมาก เหมือนกับคุณบุญศรี หมดทุกรายหรือเปล่า กรรมการมาตรฐานมันฝรั่ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) วัย 65 ปี ผู้นี้ กล่าวตอบว่า

“คนปลูกพืชชนิดเดียวกันฐานะอาจไม่เหมือนกันก็ได้ อยู่ที่ว่าแต่ละคนมีวิธีบริหารจัดการด้วยวิธีใด มีความเป็นเกษตรกรมืออาชีพมั๊ย และการบริหารจัดการนั้น ใช้หลักเศรษฐศาสตร์มาช่วยหรือเปล่า ถ้าไม่ใช้หลักการพวกนี้มาช่วย คงต้องใช้แรงงานอย่างเดียว ถ้าปลูก 5 ไร่ ก็ปลูกอยู่ 5 ไร่อยู่อย่างนั้น

สมมติทำกำไรได้ไร่ละ 2 หมื่นบาท ปลูกมันฝรั่ง 5 ไร่ หนึ่งปีได้เงิน 1 แสนบาท และต้องใช้เงินนั้นกินอยู่ทั้งปี มันไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย แต่ถ้าทำ 10 ไร่ ก็ได้เงินมากขึ้นเป็น 2 แสนบาท ถ้าปลูก 100 ไร่ ย่อมมีรายได้เพิ่มขึ้นไปอีก และเมื่อทำแล้ว รายได้มากกว่ารายจ่าย เราคงมีกำไรพอที่จะนำเงินไปขยายการลงทุน”

สำหรับความเป็นมา ของคุณบุญศรี ใจเป็ง เกษตรกร ผู้กว้างขวางในวงการผู้ปลูกมันฝรั่งนี้ เริ่มต้นปลูกมันฝรั่งตั้งแต่ พ.ศ.2507 ร่วมกับ คุณปั๋น ใจเป็ง ผู้เป็นพ่อ โดยปลูกบนพื้นที่ 2-3 ไร่

เขาเคยเดินทางไปศึกษาดูงานการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งมาแล้วหลายประเทศ รับตำแหน่งประธานสหกรณ์ ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่ จำกัด ระหว่าง พศ.2534-2543 ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาพืชไร่ พ.ศ.2553 ปัจจุบันเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับมันฝรั่งให้กับหลายหน่วยงาน เช่น ภาควิชาพืชไร่นามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,โครงการหลวง และหน่วยงานที่สนใจ

cr. : https://www.sentangsedtee.com/exclusive/article_22227

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชี้ทางรวย
สื่อนอกตีข่าวทั่วโลก! “เจ๊ไฝ” ไข่เจียวปู 800 สตรีทฟู้ดไทยแลนด์ขึ้นแท่น “มิชลินสตาร์”

ผู้เขียนข่าวสดออนไลน์เผยแพร่วันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 จากกรณี มิชลิน เปิดตัวคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พัก ‘มิชลิน ไกด์ กรุงเทพฯ’ หรือ MICHELIN Guide Bangkok เล่มแรก โดยมีร้านอาหารผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 98 ร้าน คู่มือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นภาพของกรุงเทพฯ ในแง่มุมของความเป็นเมืองแห่งอาหารนานาชาติที่ยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ของอาหารไทยเอาไว้ได้ ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากทั่วโลก ในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์ กรุงเทพฯ’ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นฉบับปฐมฤกษ์นี้ ยังมีร้านอาหารริมทางได้รางวัล 1 ดาวมิชลินอยู่ 1 ร้านด้วย นั่นคือ ร้าน เจ๊ไฝ ที่เชฟเจ้าของร้านปรุงอาหารด้วยเตาถ่านในครัวเปิดขนาดเล็ก โดยสืบทอดกิจการที่รุ่นพ่อได้ริเริ่มขึ้นเมื่อ 70 ปีก่อนและโชว์ฝีมือระดับตำนานด้วยการปรุงเมนูเด็ดอย่างไข่เจียวปู ปูผัดผงกะหรี่ และโจ๊กแห้ง AFP PHOTO / Lillian SUWANRUMPHA ล่าสุด สำนักข่าวระดับโลกอย่าง เอเอฟพี …

ชี้ทางรวย
กว่าจะมาเป็น PET MASTER บ้าน “หลังสุดท้าย” ของสัตว์เลี้ยงแสนรัก

ผู้เขียนเส้นทางเศรษฐีออนไลน์เผยแพร่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ปัจจุบันธุรกิจสัตว์เลี้ยงในบ้านเรามีศักยภาพ มีการเติบโตต่อเนื่อง และ มีแนวโน้มน่าลงทุนไม่น้อย  PET MASTER คือ ธุรกิจภาคบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกริ่นมาแค่นี้หลายท่านอาจคาดว่า คงหนีไม่พ้น โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้านอาบน้ำตัดขน หรือ ไม่ก็ที่พักโรงแรม ดังเห็นกันอยู่มากมายหลายแบรนด์ หากใครเดาอย่างนั้นต้องขอบอกว่าผิดถนัด เพราะธุรกิจเจ้าของเรื่องราวนับจากนี้ มีการบริการไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไร้ลมหายใจแล้ว….เท่านั้น!  โครงการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง PET MASTER มีหญิงสาวบุคลิกคล่องแคล่ว ร่าเริงเป็นกันอง วัยสามสิบปีกว่า ชื่อ พลอยทราย ภัสสรศิริ เป็นเจ้าของ ช่วงเริ่มต้นของการสนทนา เธอย้อนความเป็นมาให้ฟัง จบการศึกษาด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนได้รับปริญญาตรีจะต้องทำงานวิจัยส่ง และด้วยความที่กิจการของครอบครัวเป็นโรงงานรับจ้างผลิตเตาไร้มลพิษทุกประเภท เลยเลือกทำหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่การจัดงานศพสำหรับส่วนรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดมลพิษ ในเขตกรุงเทพฯ หลังเรียนจบออกมา ระหว่างช่วยทำธุรกิจที่บ้าน คิดอยากมีกิจการในแบบของตัวเอง “เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ พอมันตายมักฝังในบริเวณบ้าน แต่ลองนึกถึงคนเลี้ยงกลุ่มอื่นซึ่งเขาอาจไม่มีพื้นที่ให้ฝัง การทิ้งร่างของสัตว์เลี้ยงลงถังขยะบางครั้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ …

ชี้ทางรวย
“เจ๊กตู้” สินค้าจิปาถะดีลิเวอรี่ สมัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระเยาว์

ผู้เขียนเส้นทางเศรษฐีออนไลน์เผยแพร่วันพฤหัสที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลานี้ นอกจากความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของพระเมรุมาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง แล้ว นิทรรศการ ที่ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีฯ ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยนิทรรศการนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ นิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดแสดงภายในศาลาลูกขุน และ นิทรรศการสัมผัสสำหรับผู้พิการทางสายตา จัดแสดงบริเวณอาคารทับเกษตร   “เจ๊กตู้” คือ ส่วนหนึ่งที่ถูกจัดแสดงไว้ในนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม โดยมีป้ายแสดงข้อความประกอบไว้ ดังนี้ “สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เรียกชาวจีนหาบสินค้าเข้ามาขายในวังสระปทุม เพื่อให้สมเด็จพระราชนัดดาทั้งสามพระองค์ทรงเลือกซื้อ รัชกาลที่ ๙ เคยมีพระราชดำรัสเล่าพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ว่า …